މެރިޖް އެޖެންސީސް ޔޫނިއަން ހަނޫމާ ނެޓް ލިމިޓެޑް eng rus ukr

ކޯޕަރޭޝަން


ހަނޫމާ މެރިއޭޖް އެޖެންސީ ޔޫނިއަންގެ ވެބްސައިޓަށް މަރުހަބާ!

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެފިލިއޭޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާނަމަ ފޯމު ފުރުއްވާ .

މި ސައިޓަކީ ކައިވެނީގެ އިދާރާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އުފެއްދި ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓާއެކު، އެމެރިކާ، ކެނެޑާ، ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކާއި، އޮސްޓްރޭލިއާ، ނިއުޒީލެންޑް އަދި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި ލައިފް ޕާޓްނަރެއް ހޯދުމަށް ކްލައިންޓުންނަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެއެވެ. އަންހެން ކްލައިންޓުންނަށް އެހީތެރިވެދީ، އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބޭނެ: އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންސީގެ ހިދުމަތްތައް ފިރިހެނުންނަށް ޗާޖުކުރެވޭ، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޭޓާބޭސްއާއި އެޖެންސީގެ އަންހެން ކްލައިންޓުން ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު މުވާސަލާތު އިންތިޒާމުކުރާ ކޮންމެ އެޖެންސީއަކަށް ސިޓީ، ފޮޓޯ، އޮންލައިން ޗެޓް، ޑެލިވަރީ އޮފް ހަދިޔާ ދިނުމާއި، އެމީހުންގެ ސިޓީގައި ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކުރުން.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެފިލިއޭޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ :
- އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޭޓާބޭސްއަށް އަޕްލޯޑް ކުރާ ޕްރޮފައިލްތަކުން - އެކްޓިވޭޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ޕްރޮފައިލަކަށް 0.75-1.25 ޑޮލަރު ލިބޭނެ (އެކްޓިވޭޝަން ކޮމިޝަން ބިނާވެފައިވަނީ ފޮޓޯތަކުގެ ފެންވަރާއި އަދަދަށް)؛
- ކޮރެސްޕޮންޑެންސް - އަންހެން ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ޖަވާބަކަށް 3.00-3.70 ޑޮލަރު ލިބޭނެ (ޖަވާބަކަށް ކޮމިޝަން ބިނާވެފައިވަނީ ސިޓީއަށް ޖަވާބު ދޭ ވަގުތާއި ކްލައިންޓުގެ ޕްރޮފައިލްގައި ވީޑިއޯ ހުރި މިންވަރަށް)؛
- އިތުރު ފޮޓޯ ބަދަލުކުރުން - ކޮންމެ ފޮޓޯއަކަށް 1،00 ޑޮލަރު ލިބޭނެ، ފިރިހެނަކު އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފޮނުވާ ނުވަތަ އަންހެން ކުއްޖަކު އަތުން ފިރިހެނަކު ލިބިފައި އޭނާ ފައިސާ ދައްކާ؛
- ޗެޓްސް އަދި ވީޑިއޯ-ޗެޓްސް - އާދައިގެ ޗެޓް ކުރާ މިނިޓަކަށް 0.15 ޑޮލަރު (15 ސެންޓް)، އެއް ވީޑިއޯ ސްޓްރީމް އިން ވީޑިއޯ ޗެޓް ކުރާ މިނިޓަކަށް 0.30 ޑޮލަރު (30 ސެންޓް) ލިބޭނެ (ފިރިހެނަކު އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވީޑިއޯ ބަލާއިރު ނުވަތަ... އެއާ ޚިލާފަށް)، ޑަބަލް ވީޑިއޯ ސްޓްރީމް އާއި އެކު ވީޑިއޯ ޗެޓް ކުރާ މިނިޓަކަށް 0.45 ޑޮލަރު (45 ސެންޓް) (ފިރިހެނާއި އަންހެން ކުއްޖާ ވެސް ވެބްކެމް އޮންކޮށްގެން ޗެޓް)، ސިކުންތަކަށް ބިލިން؛
- ކޮންފަރެންސް ކޯލްތައް އިންތިޒާމުކުރުން - ތިޔަ އިދާރާގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއެކު ކޮންމެ ކޮންފަރެންސް ކޯލަކަށް 5 ޑޮލަރު ލިބޭނެ (އެ ޕްރޮސެސްގެ ޓެކްނިކަލް އޯގަނައިޒޭޝަން އަދި ތަރުޖަމާނަށް ފީ ދައްކާނީ އަޅުގަނޑުމެން)؛
- ވީޑިއޯ-ކްލިޕްސް - ތިބާގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ވީޑިއޯ ފިރިހެނަކު ކުރާ ކޮންމެ ރިވިއުއަކަށް 0.12-1.00 ޑޮލަރު ލިބޭނެ (ވިއުއަކަށް ލިބޭ ކޮމިޝަން ތަފާތުވަނީ ވީޑިއޯގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތަށް ބަލާފައި)؛
- ހަދިޔާ ޑެލިވަރީ - އަންހެން ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާ ޑެލިވަރީ ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 5.00 ޑޮލަރު ލިބޭ ޕްލަސް ހަދިޔާ ގަތުމުން ފައިސާ ލިބޭ؛
- މީޓިންގތައް އިންތިޒާމުކުރުން - އަންހެން ކްލައިންޓުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލައިންޓުންނާ ދެމެދު ބައްދަލުވުންތައް ސެޓްއަޕް ކުރުމަށް 25-35 ޑޮލަރު ލިބެއެވެ.

ކޮމިޝަންތައް ދައްކަނީ ކޮންމެ މަހަކު ތިމާ ބޭނުންވާ ފައިސާއިންނާއި ތިމާއަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެޓްވޯކާއި ގުޅެން ތައްޔާރަށް ތިއްބަވާނަމަ :

©Hanuma Net Ltd., 2001-2024. All rights reserved.