Mared Ejensi Yuniɔn Hanuma Net Ltd eng rus ukr

Kɔprɛshɔn


Wɛlkɔm to di Hanuma Mared Ejensi Yuniɔn wɛbsayt!

If yu want fɔ tek pat pan wi afiliet program, fil di fɔm .

Dɛn mek dis sayt fɔ di wan dɛn we de wok fɔ mared. Wit wi sayt, yu kin ɛp yu klaynt dɛn fɔ fɛn layf patna na di USA, Kanada, Yuropian kɔntri dɛn, Ɔstrelia, Nyu Ziland ɛn ɔda kɔntri dɛn. Fɔ ɛp yu uman klaynt dɛn, yu kin gɛt chans bak fɔ gɛt mɔni: wi ɛjɛnshi savis dɛn de chaj fɔ man dɛn, ɛn ɛni ɛjɛnshi we de ɔganayz kɔmyunikeshɔn bitwin man dɛn frɔm wi database ɛn ɛjɛnshi in uman klaynt dɛn, kin gɛt kɔmyuniti fɔ lɛta, foto, ɔnlayn chat, delivri fɔ gift dɛn, ɔganayz mitin dɛn na dɛn siti.

We yu rɛjista na wi afiliet program yu de gɛt pan :
- prɔfayl dɛn we yu ɔplod na wi database - yu gɛt $0.75-1.25 fɔ ɛni prɔfayl we dɛn dɔn aktiv (aktiveshɔn kɔmishɔn dipen pan di kwaliti ɛn kwantiti fɔ di foto dɛn);
- kɔrɛspɔndɛns - yu kin gɛt $3.00-3.70 fɔ ɛni ansa frɔm di gyal pikin (kɔmishɔn fɔ ɛni ansa dipen pan di tɛm we dɛn ansa di lɛta ɛn di vidio we de na di klaynt in prɔfayl);
- ɔda foto ɛkshɛnj - yu kin gɛt $1,00 fɔ ɛni foto, we man sɛn to gyal pikin ɔ man kin gɛt frɔm gyal pikin ɛn na in pe am;
- chat ɛn vidio-chat - yu kin gɛt $0.15 (15 sɛnt) fɔ wan minit fɔ simpul chat, $0.30 (30 sɛnt) fɔ wan minit fɔ vidio chat wit wan vidio strim (we man wach gyal pikin in vidio ɔ vaysvasa), $0.45 (45 sɛnt) fɔ wan minit fɔ vidio chat wit dabul vidio strim (ɔl tu man ɛn gyal pikin de tɔk wit wɛbkam pan), fɔ bil fɔ wan sɛkɔn;
- ɔganayzeshɔn fɔ kɔnfrɛns kɔl - yu kin gɛt $5 fɔ ɛni kɔnfrɛns kɔl wit gyal pikin frɔm yu ɛjɛnshi (tɛknikal ɔganayzeshɔn fɔ di prɔses ɛn di fi dɛn to di intaprita na wi go pe am);
- vidio-klips - yu kin gɛt $0.12-1.00 fɔ ɛni rivyu fɔ yu gyal pikin in vidio we man du (di kɔmishɔn fɔ ɛni vidio kin difrɛn difrɛn wan bay di kwaliti ɛn di tɛm we di vidio tek);
- gift delivri - Yu de gɛt $5.00 fɔ ɛni gift delivri to gyal pikin plus yu de gɛt mɔni we yu bay di gift;
- ɔganayz mitin - yu kin gɛt $25-$35 fɔ sɛt ap mitin bitwin yu uman klaynt dɛn ɛn wi klaynt dɛn.

Dɛn kin pe di kɔmishɔn ɛvri mɔnt bay di mɔni we yu want ɛn di we we go fayn fɔ yu.

If yu rɛdi fɔ jɔyn wi nɛtwɔk :

©Hanuma Net Ltd., 2001-2024. All rights reserved.